BIZTOSÍTÁSKÖTÉS UTÁN: JOGOK ÉS LEHETŐSÉGEK

PANASZKEZELÉS

A biztosító bármely szolgáltatásával összefüggő kifogás esetén az ügyfél panasszal fordulhat a biztosítóhoz. Ezt személyesen, telefonon, vagy levélben, továbbá a biztosítók internetes oldalain is megtehetjük.
Amennyiben ön már jelezte panaszát a biztosítónak, de a szolgáltató nem válaszolt, elutasította, vagy ön nem fogadja el a választ, a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál,
 • Pénzügyi Békéltető Testületi eljárást kezdeményezhet vagy
 • polgári peres eljárást indíthat.

A szolgáltatónak a panasz beérkezésétől, közlésétől számított 30 napon belül érdemi, teljes körű, írásbeli választ kell adnia, amelyben javaslatot tehet a panasz rendezésére, és a döntését pontos, közérthető, egyértelmű indokolással kell ellátnia.

BONUS-MALUS RENDSZER a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások esetén

Az üzemben tartó a kármentes időszakhoz igazodó díjkedvezményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a biztosító teljesítési kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodó díjtöbblet (malus) fizetésére köteles.

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TÖBB GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSE ESETÉN

A hatályos szabályozás szerint a második gépjármű tekintetében újonnan létrejövő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A00 bonus-malus besorolásba kerül. Ha az egyik gépjárművet értékesítjük, és így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnik, úgy ezen megszűnt szerződés tekintetében már elért bonus-malus besorolás átvihető a második gépjármű tekintetében fennálló szerződésre. Ennek érdekében a megszűnt biztosítást kezelő biztosítótól igazolást kell beszerezni és azt a másik biztosító részére eljuttatni.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az alábbi okok miatt szűnhet meg:

 • A biztosítási szerződést a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően
  • a biztosító írásban,
  • a szerződő üzemben tartó írásban vagy - a felek megállapodása alapján - elektronikus úton indokolás nélkül felmondhatja.
  • A felmondás akkor hatályosul, ha az a másik félhez határidőben megérkezik.
 • A biztosítási időszakon belül a szerződés csak a felek közös megegyezésével szüntethető meg.
 • A szerződés érdekmúlással szűnik meg a gépjármű forgalomból történő kivonásával, az üzemben tartó változása esetén, illetve szünetelés esetén, ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított egy éven belül nem történik meg.

A CASCO biztosítás az alábbiak szerint szűnik meg

 • a) rendes felmondással, amennyiben azt határozatlan időre kötötték; A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést a felek írásban, a biztosítási időszak végére 30 napos felmondási idővel mondhatják fel. A felmondásnak a címzetthez az évfordulót megelőző 30. nap 0. óráját megelőzően kell megérkeznie. A felek a biztosítási szerződésben a felmondási jogot legfeljebb 3 évre kizárhatják. Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a biztosítási szerződést bármelyik fél felmondhatja.
 • b) ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár; A határozott időtartamra létrejött biztosítási szerződés a tartam lejáratakor akkor is megszűnik, ha arra további díjfizetés történt
 • c) a biztosítási díj fizetésének elmulasztása esetén
 • d) ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt. Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a
 • biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik;
 • e) a Felek közös megegyezésével.